Ing. Peter Adamovský logostavebná činnosť, Bratislava

Vypracujem Vám kompletné znalecké posudky v oblasti stavebníctva

Odhad hodnoty nehnuteľnosti 37 09 00

Špecializujem sa na kompletné vypracovanie znaleckých posudkov na odhad hodnoty nehnuteľností pri kúpe a predaji nehnuteľností (byty, pozemky, nebytové priestory, rodinné domy, ...).

Venujem sa aj vypracovaniu znaleckých posudkov pre účely hypotekárnych úverov, dedičských konaní a vysporiadanie dedičov, vysporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva ,vypracovaniu znaleckých posudkov pre stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu nehnuteľností, všeobecnú hodnotu vecných bremien, nepeňažný vklad.

Bytový dom

Pozemné stavby 37 01 00

V oblasti vypracovania znaleckých posudkov v odvetví Pozemné stavby sa venujem poruchám konštrukcií stavieb základov, hydroizolácie, zvislých nosných a nenosných konštrukcií, vodorovných konštrukcií a schodísk, konštrukcií striech, úpravy vnútorných a vonkajších povrchov, zateplenia stavieb kontaktným a odvetraným systémom, výplní otvorov, povrchov podláh a pod. Vypracovanie znaleckých posudkov pre fyzické a právnické osoby, bytové spoločenstvá, štátne organizácie.

Podklady k znaleckým posudkom 

 • titul nadobudnutia bytu a pozemku aktuálnym vlastníkom (Kúpna zmluva, Zmluva o prevode vlastníctva bytu, Darovacia zmluva, Osvedčenie o dedičstve a pod.)
 • doklad o veku domu. Uvedené potvrdenie vydáva správca bytového domu. Môže byť aj kolaudačné rozhodnutie. V prípade že ide o byt v nadstavbe, alebo vstavbe pôvodného domu, tak je potrebné predložiť vek pôvodného domu a vek nového bytu.
 • pôdorys bytu (uvedený doklad nie je bezpodmienečne nutný), znalec vykoná zameranie skutkového stavu
 • aktuálny List vlastníctva (originál, respektíve z katastrálneho portálu www.katasterportál.sk)
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy (originál, respektíve z katastrálneho portálu www.katasterportál.sk)

 • titul nadobudnutia nebytového priestoru  a pozemku aktuálnym vlastníkom (Kúpna zmluva, Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru, Darovacia zmluva, Osvedčenie o dedičstve a pod.)
 • doklad o veku domu. Uvedené potvrdenie vydáva správca bytového domu. Môže byť aj kolaudačné rozhodnutie. V prípade že ide o NP v nadstavbe, alebo vstavbe pôvodného domu, tak je potrebné predložiť vek pôvodného domu a vek nového NP.
 • nájomné zmluvy na nebytový priestor, názov, zoznam nájomcov, výmera prenajatej plochy, cena za ročný prenájom
 • pôdorys (uvedený doklad nie je bezpodmienečne nutný), znalec vykoná zameranie skutkového stavu
 • aktuálny List vlastníctva (originál, respektíve z katastrálneho portálu www.katasterportál.sk)
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy (originál, respektíve z katastrálneho portálu www.katasterportál.sk)

 • aktuálny List vlastníctva (originál, respektíve z katastrálneho portálu www.katasterportál.sk)
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy (originál, respektíve z katastrálneho portálu www.katasterportál.sk)
 • v prípade že nie je na katastrálnej mape vyznačený skutkový stav -  Geometrický plán s  vyznačenými zmenami hraníc pozemkov, overený správou katastra nehnuteľností opatrený červenou pečiatkou
 • iné údaje  pre pozemky mimo zastavaného územia obce - Územnoplánovacia informácia, Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie

 • doklad o veku domu – Kolaudačné rozhodnutie, Potvrdenie Miestneho úradu pri starších rodinných domoch
 • projektová dokumentácia stavby
 • aktuálny List vlastníctva (originál, respektíve z katastrálneho portálu www.katasterportál.sk)
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy (originál, respektíve z katastrálneho portálu www.katasterportál.sk)

 • stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti
 • projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní
 • geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby overený katastrálnym úradom s červenou pečiatkou
 • aktuálny List vlastníctva (originál, respektíve z katastrálneho portálu www.katasterportál.sk)
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy (originál, respektíve z katastrálneho portálu www.katasterportál.sk)

 • doklad o veku budovy – Kolaudačné rozhodnutie, užívacie rozhodnutie a pod. (budovy aj prístavby, vstavby, nadstavby)
 • projektová dokumentácia stavby
 • nájomné zmluvy, názov, zoznam nájomcov, výmera prenajatej plochy, cena za ročný prenájom
 • aktuálny List vlastníctva (originál, respektíve z katastrálneho portálu www.katasterportál.sk)
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy (originál, respektíve z katastrálneho portálu www.katasterportál.sk)

Znalec je zapísaný

v zozname znalcov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej Republiky pod evidenčným číslom

914407

Osvedčenie - Znalec Odborná skúška USI Žilina

Fotogaléria

Formulár

Kontakt

MenoIng. Peter Adamovský
AdresaImelová 2, 821 07, Bratislava
Mobil+421 903 459 594
Emailinfo@adamovskyp.sk
Webadamovskyp.sk
IČO13990535
DIČ1020189995
we made it.Peter Pristaš & Adriana Adamovská