Ing. Peter Adamovský logostavebná činnosť, Bratislava

Stavebný dozor vykonávam už vyše 30 rokov

Stavebný dozor

výkon činnosti stavebného dozoru, vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb realizovaných svojpomocne, technický dozor investora, zastupovanie investora počas realizácie výstavby, technické poradenstvo pri výstavbe, kontrola priebehu realizácie prác a dodržiavanie zmluvných podmienok, kolaudácia stavby a odovzdanie do užívania.

Stavebný zákon kladie v § 45bna osobu vykonávajúcu činnosťstavebného dozoru 4 požiadavky

Sleduje spôsob a postup

riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt a vhodnosť ich použitia odborné ukladanie strojov a zariadení vedenie stavebného denníka.

Vplýva na odstránenie

závad, ktoré na stavbe zistil. Ak nie je možné závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

Spoluzodpovedá za dodržanie

podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby.

Zodpovedá za súlad

priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

Fotogaléria

Formulár

Kontakt

MenoIng. Peter Adamovský
AdresaImelová 2, 821 07, Bratislava
Mobil+421 903 459 594
Emailinfo@adamovskyp.sk
Webadamovskyp.sk
IČO13990535
DIČ1020189995
we made it.Peter Pristaš & Adriana Adamovská